Dāvanu karte > Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka Galleria Riga / LatCard elektronisko Dāvanu karšu izmantošanas kārtību. Tie ir saistoši visiem Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

 

Elektroniskās Dāvanu kartes tiek izsniegtas, lai Pircēji un Lietotāji ar tām norēķinātos par Galleria Riga pieejamajām precēm un pakalpojumiem. Standarta gadījumā kartes nav paredzētas skaidras naudas izsniegšanai.

Dāvanu kartei var tikt ieviestas papildus funkcijas, par ko tiek publicēta informācija Galleria Riga mājas lapā www.galleriariga.lv  un izvietota informācija Galleria Riga Infocentrā.

 

1.             Definīcijas

Akts - dokuments, kuru aizpilda Galleria Riga Infocentra darbinieks šajos noteikumos paredzētajos gadījumos un kura viens eksemplārs tiek nosūtīts Emitentam, bet otrs tiek nodots Pircējam vai Lietotājam. Emitents izskata Aktus saskaņā ar šajos Noteikumos aprakstīto vispārējo pretenziju izskatīšanas kārtību.

Atlikums– ir elektroniskās naudas atlikums Dāvanu kartē t.i. Dāvanu kartes Nominālvērtības daļa, kas attiecīgajā laika momentā vēl nav izlietota Pirkumiem un/vai izmantota Komisijas maksu dzēšanai.

Darījums - finansiālā darbība Galleria Riga, kurā notiek maksa par pirkumu vai pakalpojumu izmantojot Karti.

Dāvanu karte, Karte - Emitenta sagatavota elektroniskā Dāvanu karte, kurai ir piešķirts unikāls numurs un kura ir paredzēta Darījumu veikšanai - preču un pakalpojumu apmaksai Galleria Riga, Tirgotāju tirdzniecības vietās. Dāvanu kartei var tikt ieviestas papildus funkcijas. Kartēm var būt vairāki dizaini.

Derīguma termiņš-  termiņš, kurā laikā ar Kartes palīdzību var apmaksāt preces un  pakalpojumus Galleria Riga.

Diena- kalendārā diena.

Emitents– A/S LatCard, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar numuru LV40103453692, reģistrēta elektroniskās naudas iestāžu reģistrā, juridiskā adrese Kr.Barona 55 Nr. 17, Rīga, LV-1001, e-pasts . Emitenta darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Pārstāvis- Emitenta pilnvarota persona, kas Galleria Riga Infocentrā Emitenta vārdā un uzdevumā izplata Kartes un pārstāv Emitentu attiecībās ar Pircējiem un Kartes lietotājiem.

Kartes aktivizēšana - darbība, kura notiek Kartes iegādes brīdī, un kuras laikā kartei tiek piešķirts Derīguma termiņš un Pircēja izvēlētā Nominālvērtība.

Kartes nozaudēšana- Kartes nozaudēšana, nozagšana.

Komisijas maksas - maksa par papildpakalpojumiem, Noteikumu Pielikums nr.1

Nominālvērtība- uz Kartes norādīta vērtība, kuru Pircējs Kartes iegādes brīdī iemaksā Kartes kontā.

Lietotājs -fiziska persona, kura izmanto Karti apmaksas veikšanai par precēm vai pakalpojumiem un kuras paraksta paraugs ir uz Kartes.

Maksājumu karšu pārbaudes noteikumi – Tirgotāja pieņēmējbankas Karšu pārbaudes noteikumi

Noteikumi -šie Karšu lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Pircējs- fiziska vai juridiska personu, kura iegādājas Karti(es).

Galleria Riga – tirdzniecības centrs „Galleria Riga” Rīgā, Dzirnavu ielā 67, kurā izvietotas Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas tirdzniecības vietas.

Galleria Riga Infocentrs, Infocentrs - Karšu tirdzniecības vieta, kur iespējams veikt Karšu iegādi.

Tirgotājs- juridiska persona, kura ir noslēgusi Telpu nomas līgumu ar Galleria Riga.

2.                  Vispārējie noteikumi

2.1.            Šie Lietošanas noteikumi nosaka Kartes izdošanas, aprites un izmantošanas noteikumus un kārtību.

2.2.            Šie Lietošanas noteikumi ir sastādīti latviešu un angļu valodās. Gadījumā, ja teksti latviešu un angļu valodā tiek iztulkoti dažādi, prevalējoša nozīme ir tekstam latviešu valodā.

2.3.            Emitents ir tiesīgs izdarīt grozījumus šajos Lietošanas noteikumos vienpusējā kārtībā. Grozījumi kļūst saistoši Lietotājam divus mēnešus pēc to publicēšanas Galleria Riga tīmekļa vietnē http://www.galleriariga.lv. Uzskatāms, ka Lietotājs ir piekritis Lietošanas noteikumu grozījumiem, ja līdz to spēkā stāšanās brīdim Lietotājs nav paziņojis Galleria Riga par līguma izbeigšanu.

2.4.            Karte ir anonīma un uz tās netiek norādīts Pircēja vai Lietotāja vārds un uzvārds.

2.5.            Kartei ir ierobežots derīguma termiņš, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem skaitot no Kartes aktivizēšanas brīža (iegādes datuma).

2.6.            Kartei ir ierobežota minimālā un maksimālā pieļaujamā nominālvērtība un tā nedrīkst būt mazāka par EUR 20.00 (divdesmit Euro) un lielāka par EUR 250.00 (divi simti piecdesmit Euro).

2.7.            Ar Karti var norēķināties tikai Galleria Riga Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietās, vai/un citās vietās, kuras ir norādījusi Galleria Riga.

2.8.            Karti var vairakkārt izmantot maksājumu veikšanai tās Derīguma termiņa un Nominālvērtības ietvaros.

3.                  Karšu iegāde

3.1.            Kartes var iegādāties Galleria Riga Infocentrā. 

3.2.            Kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic Kartes Nominālvērtības iemaksa pilnā apmērā. Iemaksa veicama skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, kura tiek apkalpota Galleria Riga Infocentrā. Samaksu par Karti nav iespējams veikt ar citām Dāvanu kartēm vai čekiem vai tml. 

3.3.            Kartes Nominālvērtību izvēlas Pircējs tās iegādes brīdī. Kartes Nominālvērtība var būt jebkura summa starp EUR 20.00 (divdesmit Euro) un EUR 250 .00 (divi simti piecdesmit Euro).

3.4.            Pēc Kartes Nominālvērtības samaksas Karte tiek aktivizēta.  Kartes aktivizēšana ir pabeigta, kad POS termināls izdrukā šo darījumu apliecinošu čeku. Pircējam tiek izsniegta Karte ar uz tās uzdrukātu Nominālvērtību. Kopā ar Karti Pircējam tiek izsniegti Kartes pirkuma čeks un kases iemaksas čeks atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

3.5.            Nekavējoties pēc Kartes saņemšanas Pircējam ir jāpārbauda uz Kartes un kases iemaksas čekā uzrādītā Nominālvērtība un vai Karte nav bojāta. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, viņam tas nekavējoties jādara zināms personai, kas izsniegusi Pircējam Karti.

3.6.            Pircējam ir obligāti jāsaglabā darījumu apliecinošs kases čeks, kas ir vienīgais pierādījums par Dāvanu kartes iegādi. To būs nepieciešams uzrādīt Dāvanu kartes nozagšanas / nozaudēšanas gadījumā.

3.7.            Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ar konkludentām darbībām ir noslēdzis Dāvanu kartes līgumu ar Emitentu, kuru pārstāv Pārstāvja  darbinieks, kas pieņēma Pircēja pieteikumu Dāvanu kartes iegādei. Ar Dāvanu kartes iegādes brīdi Pircējam kļūst saistoši šie Noteikumi un pakalpojumu cenrāži. Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, pievienoto cenrādi un tiem pilnībā piekrīt.

4.                  Karšu iegāde vairumā

4.1.            Juridiskās personas, kas vēlas pasūtīt un iegādāties Kartes ar pārskaitījumu (turpmāk tekstā – (Vairumpircējs), aizpilda un paraksta noteiktas formas pasūtījumu Galleria Riga Infocentrā personīgi vai zvanot uz Infocentru  67307000, vai sūtot e-pastu uz .

4.2.            Vairumpircējam tiek nosūtīts rēķins.

4.3.            Vairumpircējam ir pienākums veikt rēķina apmaksu 10 (desmit) dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas. Ja maksājums noteiktajā termiņā nav veikts, tad Galleria Riga Vairumpircēja pasūtījums nav saistošs.

4.4.            Pēc apmaksas saņemšanas pilnā apmērā, Galleria Riga 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo Kartes.

4.5.            Vairumpircējs saņem pasūtītās Kartes Galleria Riga Infocentrā kopā ar preču pavadzīmi

4.6.            Vairumpircējam ir jāpārbauda uz Kartēm un pavadzīmē uzrādītās Nominālvērtības nekavējoties pēc Karšu saņemšanas. Ja Vairumpircējs konstatē neatbilstības, viņam tas nekavējoties jādara zināms Galleria Riga Infocentram. Vēlāk nekādas pretenzijas netiek pieņemtas.

5.        Karšu iegādes ierobežojumi

5.1.            Viens Pircējs vienā reizē var iegādāties ne vairāk kā 20 (divdesmit) Dāvanu kartes un vienlaikus iegādāto Dāvanu karšu nominālu summa nevar pārsniegt EUR 2000 (divi tūkstoši Euro), un ne vairāk kā 100 (simts) Dāvanu kartes kopā un iegādāto Dāvanu karšu nominālu summa nevar pārsniegt EUR 10000 (desmit tūkstoši Euro) viena kalendārā gada laikā.

5.2.            Ja Pircējs vēlas iegādāties vairāk kā 20 (divdesmit) Dāvanu kartes vienā reizē vai vairāk kā 100 (simts) Dāvanu kartes viena kalendārā gada laikā, Pircējam ir jāgriežas Galleria Riga pārvaldes birojā un jānoslēdz atsevišķs Dāvanu karšu klienta līgums un jāizpilda Emitenta noteiktās klienta un klienta saimnieciskās darbības identificēšanas prasības.

5.3.            Emitents un/vai Galleria Riga ir tiesīgs atteikties izsniegt Pircējam Dāvanu kartes, ja tiem ir aizdomas par iespējamu nelikumīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu, kā arī citos likumā vai šajos Noteikumos paredzētos gadījumos.

6.                  Pircēja identifikācija

Emitents un/vai Galleria Riga pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesīgs veikt likumā un Emitenta iekšējās kontroles noteikumos paredzētās klientu identifikācijas procedūras un atteikties izsniegt Dāvanu karti, ja klienta identifikācija nav iespējama. Pircēja identifikācija ir veicama sekojošos gadījumos:

6.1.            Ja viens pircējs vienlaikus iegādājas vairāk nekā 20 (divdesmit) Dāvanu kartes;

6.2.            Ja viena pircēja vienlaikus iegādāto Dāvanu karšu nominālu summa pārsniedz EUR 2000 (divi tūkstoši Euro);

6.3.            Ja Galleria Riga darbinieka ieskatā pastāv aizdomīga darījuma pazīmes.

7.                  Pircēja / Lietotāja tiesības un pienākumi

7.1.      Pircējam ir tiesības nodot anonīmu Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotajam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar šiem Noteikumiem, Komisijas maksām un citu informāciju, kas attiecas uz Kartēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības anonīmu Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem.

7.2.            Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus ar Kartes saņemšanas un parakstīšanas brīdi.

7.3.            Pircējam/Lietotājam ir tiesības neierobežoti norēķināties ar Karti tās derīguma termiņa laikā un līdz brīdim, kamēr kopējā pirkumu summa nepārsniedz Kartes Nominālvērtību.

7.4.            Pircējam ir tiesības nodot atpakaļ Galleria Riga bojātas Kartes atbilstoši šiem Noteikumiem. Karšu nomaiņa tiek veikta tikai gadījumā ja tiek uzrādīta bojātā karte un tai nav viltojuma pazīmju.

7.5.            Pircējs ir iepazinies ar Latvijas Republikas tiesību aktiem par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un saprot, ka Galleria Riga, Tirgotājam vai Emitentam ir tiesības ziņot atbildīgajām iestādēm un tiesības pieprasīt Pircēja identifikāciju, gadījumos, kad Galleria Riga, Tirgotājam vai Emitentam ir pamats uzskatīt, ka Pircējs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu vai neparastu finanšu darījumu.

7.6.            Pircējs un/vai Lietotājs uzņemas visus riskus par Kartes nozaudēšanu vai iespējamo bojāeju ar brīdi, kad Karte tiek izsniegta Pircējam un/vai Lietotājam atbilstoši šiem Noteikumiem. Nozaudētās vai nozagtās Kartes tiek bloķētas, Pircējam un/vai Lietotājam nekavējoties piesakot Kartes bloķēšanu pa tālruni +371 67092555. Visu risku par Kartes atlikumu līdz brīdim, kad tiek bloķēta Karte, uzņemas Lietotājs un/vai Pircējs. Bloķējot karti jānosauc vārds, uzvārds, kontaktinformācija, Kartes numuru (kuru var redzēt uz darījuma apliecinoša kases čeka). Lietotājam un/vai Pircējam ir tiesības pieprasīt nozaudētas vai nozagtas Kartes nomaiņu ar tādu atlikumu, kāds bija nozagtajai vai nozaudētajai kartei, ja ievēroti iepriekš minētie nosacījumi. Kartes nomaiņa tiek veikta, ja Lietotājs un/vai Pircējs uzrāda Kartes uzlādes čeku. Emitentam ir tiesības atteikt Kartes atlikuma pārnešanu, ja Kartes Lietotāja un/vai Pircēja norādītā informācija ir neatbilstoša vai Kartes atlikums iztērēts līdz tās bloķēšanai.

7.7.            Jebkura persona, kas norēķinās ar derīgu Karti, tiek uzskatīta par tiesīgu tās Lietotāju, un Galleria Riga, Tirgotājam vai Emitentam nav pienākuma pārbaudīt, kādā veidā Lietotājs šo Karti ir ieguvis.

8.                  Pirkumi ar Karti

8.1.            Karti ir iespējams lietot pirkumiem uzreiz pēc tās iegādes un Kartes aktivizēšanas.

8.2.            Pirms pirkumu veikšanas ar Karti, Kartes Lietotājam ir jāparakstās uz Kartes.

8.3.            Pirkumus ar Karti jāveic, iesniedzot Karti Tirgotāja darbiniekam pirms Darījuma veikšanas.

8.4.            Lai veiktu Darījumu, Tirgotāja darbinieks autorizē  Karti veikala POS terminālā.

8.5.            Ja Autorizācija ir veiksmīga, tad no Kartes tiek atskaitīta pirkuma summa un Lietotājs saņem darījuma apliecinošu kases un POS termināla čeku. Lietotājam ir pienākums parakstīt vienu POS termināla čeka eksemplāru un iesniegt to atpakaļ Tirgotāja darbiniekam.

8.6.            Autorizācija nav veiksmīga šādos gadījumos:

8.6.1.      tāpēc, ka Kartē nav pietiekams atlikums Darījuma veikšanai. Tad Lietotājam ir tiesības samaksāt starpību ar citu Karti, skaidrā naudā vai ar bankas maksājuma karti, ja šādu iespēju paredz Tirgotājs;

8.6.2.      tāpēc, ka Kartei ir beidzies derīguma termiņš. Tad Lietotājam ir tiesības pagarināt Kartes derīguma termiņu atbilstoši šiem Noteikumiem, samaksājot Komisijas maksu;

8.6.3.      tāpēc, ka Karte ir bojāta.  Tad Lietotājam ir tiesības pieteikt pretenziju atbilstoši šiem Noteikumiem;

8.6.4.      tāpēc, ka netiek nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumi vai radušās citas tehniskās problēmas. Tad Lietotājam apmaksa par konkrēto preci vai pakalpojumu ir jāveic skaidrā naudā vai ar bankas maksājuma karti, ja tas ir iespējams. Ja šāds neveiksmīgs pirkuma mēģinājums notiek Kartes Derīguma termiņa pēdējā dienā, tad Lietotājam ir tiesības prasīt Kartes Derīguma termiņa pagarinājumu bez Komisijas  naudas  samaksas.

8.7.            Tirgotāja darbiniekam ir tiesības nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja Kartes atlikums ir EUR 0,00 (nulle Euro), tai ir beidzies derīguma termiņš, tā ir bojāta vai saņemts atteikums Kartes nozaudēšanas gadījumā.

8.8.            Tirgotāja darbiniekam ir tiesības nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja darbiniekam ir aizdomas, ka Karte ir viltota vai Kartes drošības parametri neatbilst maksājumu karšu pārbaudes noteikumiem.

8.9.            Šo Noteikumu punktā  8.8 minētajos gadījumos Tirgotāja darbiniekam ir pienākums izsaukt Galleria Riga apsardzi vai Infocentra darbinieku un fiksēt viltotās Kartes konstatēšanu vai aizturēšanu ar Aktu. Aizturētās Kartes tiek nodotas Emitentam, un tam ir pienākums informēt tiesību aizsardzības iestādes gadījumā, ja Emitents atzīst aizturētās Kartes par viltotām.

8.10.        Ja kāds Tirgotājs nepieņem Karti preču vai pakalpojumu apmaksai, vai ja Lietotājam rodas pamatotas aizdomas par to, ka Tirgotāja darbinieks nepareizi autorizē Karti, nevajadzīgi nolasa tās datus vairakkārt, vai bez pamatota iemesla atsaka Lietotājam Darījuma veikšanu ar Karti, tad Lietotājam ir pienākums nekavējoties pieaicināt Tirgotāja vai Galleria Riga Info punkta pārstāvi un par notikušo noformēt aktu.

8.11.        Ja pirkums tiek atcelts jebkādu iemeslu dēļ (piem., Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos), Tirgotājs atmaksā pirkuma maksu Lietotājam skaidrā naudā vai kā savādāk, saskaņā ar Tirgotāja noteikto darījumu atcelšanas kārtību. Šādos gadījumos pirkuma summa netiek ieskaitīta atpakaļ Kartē.

8.12.        Galleria Riga var noteikt konkrētus Tirgotājus, kuru preču vai pakalpojumu apmaksa nav iespējama ar Karti. Ja šādi ierobežojumi tiek noteikti, informācija par tiem tiek uzskatāmi izvietota Galleria Riga Infocentrā un pie konkrētā Tirgotāja. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības Infocentrā pārliecināties par to, vai Karšu nepieņemšana ir konkrētā Tirgotāja iniciatīva (tātad – neatbilstoša šiem Noteikumiem), vai Galleria Riga noteikta.

9.                  Komisijas maksas

9.1.            Par Kartes izsniegšanu un tās lietošanu Kartes derīguma termiņa laikā netiek noteikta Komisijas maksa.

9.2.            Ja pēc Kartes derīguma termiņa beigām tās Atlikums nav vienāds ar EUR 0.00 (nulle euro), tad sākot ar septīto mēnesi no Kartes izsniegšanas brīža katra mēneša pēdējā darba dienā tiek ieturēta komisijas maksa saskaņā ar Pielikumu Nr.1 par konta uzturēšanu Kartei, kurai ir beidzies derīguma termiņš, līdz Kartes atlikums sasniedz EUR 0.00 (nulle euro).Komisijas maksas ir uzrādītas šo Noteikumu Pielikumā Nr. 1. Galleria Riga ir tiesības vienpusēji mainīt Komisijas maksas, iepriekš publicējot tās savā interneta mājas lapā un izvietojot tās Galleria Riga Infocentrā.

9.3.            Komisijas maksas (izņemot komisijas maksu par Kartes atlikuma apskati ATM, kā arī maksa par kartes konta uzturēšanu pēc derīguma termiņa beigām) ir jāsamaksā skaidrā naudā vai ar bankas maksājuma karti pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas. Komisija par Kartes atlikuma pārbaudi ATM tiek noņemta automātiski no Kartes pirms atlikuma uzrādīšanas. Komisija par Kartes konta uzturēšanu pēc derīguma termiņa beigām tiek automātiski novilkta no Kartes konta katra mēneša pēdēja darba dienā līdz Kartes konta atlikums sasniedz EUR 0.00.

10.              Pārskati par darījumiem ar Karti

10.1.        Pārskatu par visiem ar Karti veiktajiem darījumiem Lietotājs var iegūt bez maksas Galleria Riga mājas lapā www.galleriariga.lv, ievadot attiecīgās Kartes numuru.

10.2.        Informāciju par Kartes atlikumu Lietotājs bez maksas var saņemt Galleria Riga infocentrā vai par maksu jebkurā SEB bankas bankomātā, ievadot PIN kodu 7890. Informāciju par Kartes atlikumu Lietotājs jebkurā diennakts laikā (izņemot pārtraukumus tehnisku iemeslu dēļ) bez maksas var apskatīt www.galleriariga.lv mājas lapā, ievadot attiecīgās Kartes numuru.

10.3.        Šo noteikumu 10.1. un 10.2.punktos norādītā informācija ir pieejama Kartes derīguma termiņa laikā. Pēc Kartes derīguma termiņa beigām, šo noteikumu 10.1. un 10.2.norādīto informāciju Lietotājs var pieprasīt Galleria Riga Infocentrā, aizpildot pieteikuma formu. Lietotājs saņems atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma formas iesniegšanas brīža.

10.4.        Šo Noteikumu p.10.1. un 10.2. minētie pārskati un informācija tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta un zīmoga.

11.              Karšu papildināšana

11.1.        Kartēm ir fiksēta Nominālvērtība un pēc Kartes iegādes to nav iespējams palielināt vai papildināt.

11.2.        Nav iespējams apvienot vairāku Karšu atlikumus.

12.              Karšu derīguma termiņš, nederīgas un viltotas Kartes

12.1.        Kartes Derīguma termiņš tiek uzdrukāts uz Kartes. Karte ir derīga līdz pēdējam Kartē uzrādītajam datumam (ieskaitot) līdz plkst. 23.00 (laiks tiek fiksēts Tirgotāja POS terminālā).

12.2.        Karte nav derīga, ja:

12.2.1.  tās atlikums ir vienāds ar  EUR 0,00 (nulleeuro); vai

12.2.2.  tai ir beidzies Derīguma termiņš; vai

12.2.3.  tā ir bojāta (par bojātu tiek uzskatīta Karte, kurai nav iespējams elektroniski nolasīt tās magnētisko celiņu vai arī tai ir mehāniski bojājumi, nav redzams kartes numurs, Nominālvērtība vai derīguma termiņš); vai

12.2.4.  tā ir viltota vai tai ir viltojuma pazīmes.

12.3.        Karte ir uzskatāma par viltotu, ja tās atlikums ir lielāks par EUR 250 .00, vai lielāks par uz Kartes norādīto Nominālvērtību, vai tās izskats/dizains neatbilst Galleria Riga noteiktajam Karšu paraugam, vai tai ir citas viltojuma pazīmes.

12.4.        Viltotas Kartes tiek anulētas, tās nav iespējams apmainīt pret derīgām Kartēm un to atlikums netiek izsniegts Lietotājam.

12.5.        Punktos 12.2.2 un 12.2.3 minētās Kartes var apmainīt Karšu tirdzniecības vietā atbilstoši komisijas maksai par šo pakalpojumu.

13.              Karšu apmaiņa

13.1.        Kartes Derīguma termiņu ir iespējams pagarināt, 3 mēnešu laikā pēc Kartes Derīguma termiņa beigām, pēc noteiktās komisijas maksas samaksas. Lietotājam apmaiņā pret nomaināmo Karti tiek izsniegta jauna Karte ar tādu pašu atlikumu, kāds ir nomaināmajai Kartei un derīguma termiņu 6 (seši) mēneši. Nomaināmo Karti Lietotājs nodod Karšu tirdzniecības vietas darbiniekam.

13.2.        Mehāniski bojāta Karte, ar kuru nav iespējams norēķināties, var tikt apmainīta pret jaunu Karti ar 6 (sešu) mēnešu derīguma termiņu, pēc noteiktās komisijas maksas samaksas.

13.3.        Punktos 13.1. un 13.2 minētajos gadījumos Kartes Lietotājam ir jārīkojas sekojoši:

13.3.1.  Infocentrā jāaizpilda Kartes Lietotāja iesniegums/ pretenzija, kura veidlapa ir pievienota šiem Noteikumiem;

13.3.2.  Lietotājam, kas piesaka pretenziju, obligāti ir jānorāda sava kontaktinformācija, lai Galleria Riga vai Emitenta pārstāvji var sazināties ar Lietotāju, ja rodas jautājumi par pretenziju;

13.3.3.  Galleria Riga/ Emitentam ir pienākums izskatīt pretenziju 2 (divu) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas;

13.3.4.  Pēc lēmuma pieņemšanas Galleria Riga infocentra darbinieks sazinās ar Lietotāju, kas iesniedza pretenziju un vienojas par veidu kā Karte tiks aizvietota vai pamato Kartes aizvietošanas atteikumu.

13.4.        Bojāta Karte netiek mainīta pret jaunu Karti, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes.

13.5.        Bojāto Karšu nomaiņa pret jaunām Kartēm tiek veikta Karšu tirdzniecības vietā pēc noteiktās komisijas samaksas.

14.              Kartes atlikuma saņemšana bezskaidrā naudā

14.1.        Lietotājs ir tiesīgs prasīt no Galleria Riga saņemt Kartes Atlikumu bezskaidrā naudā, aizpildot Infocentrā Kartes Lietotāja iesniegumu/pretenziju divu gadu laikā no Kartes iegādes brīža. Kartes Atlikuma saņemšana skaidrā naudā nav iespējama.

14.2.        Pielikumā Nr.1 noteiktā Komisijas maksa par Kartes Atlikuma saņemšanu Lietotājam ir jāmaksā šādos gadījumos:

14.2.1.  Ja pieprasījums izmaksāt Kartes Atlikumu iesniegts pirms Kartes derīguma termiņa beigām;

14.2.2.  Ja pieprasījums izmaksāt Kartes Atlikumu iesniegts vairāk nekā gadu pēc Kartes derīguma termiņa beigām. Komisijas maksu  Galleria Riga ir tiesīga vienpusēji ieturēt no Kartes Atlikuma pirms Kartes Atlikuma atgriešanas Lietotājam.

14.3.        Kartes Atlikums tiek atgriezts Lietotājam uz Lietotāja iesniegumā norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Lietotāja iesnieguma saņemšanas.

15.              Pretenzijas

15.1.        Jebkādas pretenzijas par Kartēm, t.sk., par darījumiem ar Kartēm, par Karšu pieņemšanu/nepieņemšanu, par Karšu atlikumiem, utt., Pircējam un Lietotājam ir tiesības iesniegt 1 (viena) gadu laikā no Kartes uzlādes brīža.

15.2.        Pretenzijas var iesniegt Karšu tirdzniecības vietā un atbildes var saņemt Karšu tirdzniecības vietā.

15.3.        Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi, Kartes numuru, darījumu vai datus, kurus pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja prasījumu. Pretenzijai jāpievieno tā Karte, ar kuru ir saistīta pretenzija.

15.4.        Pretenzijas tiek izskatītas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas tiek sniegta pamatota atbilde par pretenziju.

15.5.        Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šo Noteikumu punktā 15.1. minētā termiņa, vai kuras neatbilst šo Noteikumu punkta 15.3. prasībām vai kurām nav pievienota attiecīgā Karte, netiek izskatītas.

15.6.        Pircējam un Lietotājam ir pienākums pārbaudīt saņemtos čekus un kvītis nekavējoties pēc Kartes iegādes un jebkura pirkuma veikšanas.

15.7.        Jebkuru nesakritību gadījumā par noteicošajiem tiek uzskatīti Emitenta izmantotās karšu darījumu apstrādes sistēmas dati par darījumiem un Karšu atlikumiem.

15.8.        Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tad Emitents vai nu atjauno esošās Kartes darbību vai nu izsniedz pretenzijas iesniedzējam jaunu Karti ar nominālvērtību, kas atbilst par pamatotu atzītajai summai.

15.9.        Ja pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, tad pretenzijas iesniedzējam ir pienākums maksāt Komisijas maksu par nepamatotu pretenziju izskatīšanu saskaņā ar spēkā esošām Komisijas maksām. Emitentam ir tiesības komisijas maksu ieturēt no Kartes atlikuma.

16.              Emitenta un Galleria Riga tiesības un atbildība

16.1.        Emitents un Galleria Riga atbildīgi tikai par šajos Noteikumos aprakstīto savu pienākumu izpildi.

16.2.        Samaksa par Tirgotāja precēm un pakalpojumiem ar Karti nekādā veidā nenorāda uz Emitenta vai Galleria Riga atbildību par Tirgotāja pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti, drošību vai atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktiem. Par Tirgotāja darbībām vai bezdarbību, par tā pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ir pilnībā atbildīgs konkrētais Tirgotājs.

16.3.        Jebkurā gadījumā Galleria Riga/Emitenta atbildība pret Lietotāju ir ierobežota ar konkrētās Kartes atlikuma summu.

17.       Strīdu izskatīšana un piemērojamais likums

17.1.        Šie Noteikumi ir tulkojami atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

17.2.        Visi strīdi, kas Galleria Riga, Tirgotājam, Pircējam un Lietotājam rodas sakarā ar šiem Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks risināti sarunu ceļā.

17.3.        Gadījumā, ja kāds no šo Lietošanas noteikumu nosacījumiem zaudē spēku kāda iemesla dēļ, tai skaitā normatīvo aktu grozījumu rezultātā, tad šis nosacījums (ciktāl tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams un tiek uzskatīts par neiekļautu Lietošanas noteikumu tekstā, neietekmējot pārējos šo Lietošanas noteikumu nosacījumus.

17.4.        Strīdu un domstarpību gadījumā Lietotājs – patērētājs (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē) – ir tiesīgs vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, bet Lietotājs, kurš nav patērētājs, - Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 105. un 106. pantu.

17.5.        Visi strīdi un domstarpības sakarā ar šo Noteikumu izpildi, ja tie nav atrisināti sarunu ceļā, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

 

KOMISIJAS MAKSAS

Pakalpojums

 

Komisijas maksa kartes lietotājam ieskaitot PVN,  EUR*

 

Kartes uzlāde (min EUR 20.00, max EUR 250 .00)

Bezmaksas

Pirkuma komisija

Bezmaksas

Kartes atlikuma pārbaude ATM

1 EUR

Kartes atlikuma un darījumu vēstures pārbaude internetā T/C Galleria Riga mājas lapā http://www.galleriariga.lv 

Bezmaksas

Kartes Derīguma termiņa pagarināšana

7 EUR

Bojātas Kartes nomaiņa

7 EUR

Kartei, kurai beidzies derīguma termiņš konta uzturēšana līdz konta atlikums sasniedz EUR 0 

1,50 EUR mēnesī sākot ar pirmo mēnesi pēc Kartes derīguma termiņa beigām

Nepamatotas pretenzijas izskatīšana

20 EUR

Atlikuma izsniegšana no Kartes

20 EUR

Karšu saņemšana Galleria Riga

Bezmaksas 

Kartes Dāvanu iepakojums

(saskaņā ar Patollo noteikto cenrādi) 

*) PVN likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

 

 

Galleria Riga Tirgotāji, pie kuriem nevar norēķināties (veikt darījumus) ar Karti:

- JAMPADRACIS BB;

- ŠŪŠANAS DARBNĪCA