Loterijas noteikumi

Loterijas noteikumi

„Iegādājies Galleria Riga dāvanu karti vismaz 30 eiro vērtībā un laimē Galleria Riga dāvanu karti 100 eiro vērtībā!”

1.Ziņas par preču ražotāju, izplatītāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju:

1.1.

Komersanta nosaukums

SIA Patollo

1.2.

Reģistrācijas numurs

40003413049

1.3.

Juridiskā adrese

Blaumaņa iela 10-9, Rīga, LV-1011

2.Ziņas par loterijas organizētāju:

1.1.

Komersanta nosaukums

SIA Patollo

1.2.

Reģistrācijas numurs

40003413049

1.3.

Juridiskā adrese

Blaumaņa iela 10-9, Rīga, LV-1011

3.Loterijas norises teritorija:

Tirdzniecības centrs Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, Rīga, Latvija.

4.Loterijas norises sākuma un beigu datums:

No 09.02.2015 līdz 16.02.2015.

5.Laimestu fonds:

Viens laimests

Kopējais laimestu skaits

Balvu fonda kopējā vēsrtība

1 (viena) Galleria Riga dāvanu karte EUR 100,00 vērtībā

1 gab.

EUR 100,00

6.Loterijas dalībnieka aptuvenās izredzes laimēt:

1/50

7.Loterijas norises kārtība un piedalīšanās kārtība:

7.1.Klients, kas laika periodā no 09.02.2015 līdz 16.02.2015 iegādājas tirdzniecības centra Galleria Riga dāvanu karti Galleria Riga informācijas centrā vērtībā par 30,00 eiro un vairāk, var piedalīties loterijā.

7.2.Klients aizpilda loterijas kartīti Galleria Riga informācijas centrā un saglabā pirkuma čeku. Uz čeka oriģināla informācijas centra darbiniece uzspiež zīmogu „Izmantots”, kas neļauj ar vienu čeku aizpildīt vairākas loterijas kartītes.

7.3.Klients iemet aizpildīto kartīti loterijas urnā, kas atrodas Galleria Riga Informācijas centrā.

7.4.16.02.2015 no loterijas uzrnas tiek izlozēts 1 (viens) dalībnieks, kurš saņem loterijas balvu – 1 (vienu) tridzniecības centra Galleria Riga dāvanu karti 100,00 (viens simts) eiro vērtībā. Izlozes laiks tiek noteikts plkst.13.00.

 

8.Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:

Dalībniekam saistībā ar piedalīšanos loterijā nav papildus izdevumi.

9.Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā:

15.02.2015 plkst.20.00.

10.Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:

10.1.Dāvanu karte tiek izsniegta Tirdzniecības centra Galleria Riga, Dzirnavu ielā 67, Rīga, Latvija, Informācijas centrā, 1.stāvā no 17.02.2015 līdz 23.02.2015.

10.2.Dāvanu kartes izsniegšanu veic tirdzniecības centra Galleria Riga informācijas centra darbiniece.

11.Loterijā laimējuši personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:

Informācija par dāvanu kartes saņēmēju tiek publicēta http://www.galleriariga.lv 16.02.2015 plkst.14.00.

12.Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas:

Laimestu var iegūt tirdzniecības centra Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, Rīga, Latvija Informācijas centrā, uzrādot pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu. Par laimesta saņemšanu balvas ieguvējs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu.

13.Termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt:

23.02.2015 plkst.21.00

14.Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:

Ar pretenzijām var vērsties līdz 20.02.2015 plkst.16.00 tirdzniecības centra Galleria Riga Informācijas centrā, Dzirnavu ielā 67, 1.stāvā, Rīgā, Latvijā, vai sūtot e-pastu uz adresi: .

15.Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:

Tirdzniecības centra Galleria Riga veikalu, restorānu, salonu un citu pakalpojumu sniedzēju darbinieki, SIA „Patollo”, SIA „CBRE” darbinieki. Ja tiek konstatēts, ka loterijā piedalās personas, kurām nav tiesību to darīt, viņu dalība loterijā tiek anulēta.

16.Ar loterijas noteikumiem var iepazīties http://www.galleriariga.lv.