Tirdzniecības centra Galleria Riga, Dzirnavu ielā 67, Rīgā,

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI VISIEM TIRDZNIECĪBAS CENTRA GALLERIA RIGA APMEKLĒTĀJIEM UN VIESIEM

Šie iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā “noteikumi”) regulē un nosaka tirdzniecības centra Galleria Riga apmeklētāju un viesu uzturēšanās un lietošanas kārtību tirdzniecības centra telpās un pieguļošajā teritorijā.

Šie noteikumi ir saistoši visiem tirdzniecības centra Galleria Riga apmeklētājiem un viesiem.

Galleria Riga telpas, autostāvvieta, jumta terase 8. stāvā un pieguļošā teritorija ir publiski pieejama vieta, tādēļ apmeklētājiem un visiem ir saistoši arī Rīgas Domes Noteikumi Nr. 80. “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”, kā arī visi citi Latvijas Republikā spēkā esošie likumi un normatīvie akti.

Galleria Riga īpašnieks ir SIA Patollo. Saskaņā ar Civillikuma 1036. punktu Īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem.

1. Galleria Riga apsardzes dienests
1.1. Šo noteikumu ievērošanu un sabiedriskās kārtības ievērošanu uzrauga tirdzniecības centra apsardzes dienesta darbinieki.
1.2. Galleria Riga apmeklētājiem un viesiem ir jāievēro apsardzes dienesta darbinieku norādījumi.
1.3. Galleria Riga telpās un pieguļošajā teritorijā darbojas videonovērošana. Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai. un to veic SIA Patollo, adrese: Blaumaņa iela 10–9, Rīga.
1.4. Galleria Riga apsardzes dienesta darbiniekiem ir tiesības izraidīt no tirdzniecības centra telpām un pieguļošās teritorijas personas, kuras neievēro šos noteikumus, kā arī nepieciešamības gadījumā aizturēt personas, kuras veic prettiesiskas vai/un noziedzīgas darbības, līdz brīdim, kamēr ierodas Valsts Policija.
1.5. Galleria Riga apsardzes dienesta darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un situācijas, kurās ir aizdomas par prettiesisku darbību plānošanu vai veikšanu.

2. Galleria Riga darba laiks:
2.1. Ir norādīts pie tirdzniecības centra ieejām,
2.2. Ir norādīts tīmekļvietnē galleriariga.lv.
2.3. Tirdzniecības centra administrācijai ir tiesības mainīt darbalaiku bez iepriekšēja brīdinājuma.

3. Galleria Riga telpās, autostāvvietā, uz jumta terases 8. stāvā un pieguļošajā teritorijā:
3.1. Galleria Riga telpās, uz 8. stāvā esošās jumta terases un pieguļošajā teritorijā ir aizliegts uzturēties ārpus tirdzniecības centra darbalaika, izņemot gadījumus, kad tas ir rakstiski saskaņots ar tirdzniecības centra administrāciju un no administrācijas ir saņemta rakstiska piekrišana;
3.2. ir aizliegts bojāt tirdzniecības centra īpašumu un aprīkojumu, piegružot telpas un pieguļošo teritoriju;
3.3. ir aizliegts jebkādā veidā traucēt citus tirdzniecības centra apmeklētājus, viesus, darbiniekus un apkalpojošos dienestus (tai skaitā, bet ne tikai apsardzi, uzkopšanas, tehniskos darbiniekus u.c.);
3.4. ir aizliegts smēķēt, tai skaitā lietot elektroniskās smēķēšanas ierīces, ne tikai telpās, bet arī ne tuvāk kā 10 m no tirdzniecības centra ieejām;
3.5. ir aizliegts apmeklēt tirdzniecības centru nepiedienīgā, smakojošā vai smērējošā apģērbā vai atkailinātā izskatā;
3.6. ir aizliegts atrasties alkohola un/vai psihotropu vielu ietekmē, lietot alkoholu un/vai psihotropas vietas tirdzniecības centra platībā un pieguļošajā teritorijā;
3.7. alkohola lietošana ir atļauta tikai tirdzniecības centra kafejnīcās un restorānos;
3.8. ir aizliegts nakšņot vai gulēt Galleria Riga telpās, autostāvvietā, uz jumta terases 8. stāvā un pieguļošajā teritorijā;
3.9. ir aizliegts atstāt bez uzraudzības jebkāda veida priekšmetus (tai skaitā, bet ne tikai – somas, maisus, iepakojums) tirdzniecības centra platībās un pieguļošajā teritorijā; ja šādi bez uzraudzības atstāti priekšmeti tiek konstatēti, apsardzes dienestam ir tiesības tos nekavējoties utilizēt.
3.10. ir atļauts sēdēt tikai tam paredzētajās vietās; sēdēt uz grīdas, kāpņu telpās, uz terases dēļiem un citās tam neparedzētās vietās ir aizliegts;
3.11. ir aizliegts ienest viegli uzliesmojošas un/vai sprādzienbīstamas vielas;
3.12. ir aizliegts ienākt ar šaujamieročiem, aukstajiem ieročiem un speclīdzekļiem, izņemot gadījumos, kad tiek pildīti dienesta pienākumi;
3.13. ir aizliegts pārkāpt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu un jebkuras citas ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības centrā ir izcēlies ugunsgrēks vai kāda cita ārkārtēja situācija;
3.14. ir aizliegts izmantot tirdzniecības centra evakuācijas kāpnes un durvis, izņemot gadījumus, ja ir radusies ārkārtēja situācija un tiek atskaņots evakuācijas paziņojums;
3.15. ir aizliegts braukt ar elektroskrejriteni un citiem mehanizētiem pārvietošanās līdzekļiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem vai velosipēdiem Galleria Riga telpās, kā arī ir aizliegts ar šāda veida pārvietošanās līdzekļiem pārvietoties pa tirdzniecības centra jumta terasi;
3.16. pārvietojoties pa Galleria Riga pieguļošajām teritorijām un autostāvvietu, pārvietošanās līdzekļa vadītāja pienākums ir pārvietoties tādā ātrumā, lai tas netraucētu un neapdraudētu citu apmeklētāju veselību un dzīvību; pieguļošajā teritorijā ir ieteicams pārvietoties, stumjot savu pārvietošanās līdzekli sev blakus;
3.17. nepilngadīgu personu atrašanās tirdzniecības centra telpās, autostāvvietā, uz jumta terases un pieguļošajā teritorijā ir to pavadošo pilngadīgo personu vai pilnvaroto pārstāvju atbildība;
3.18. tirdzniecības centra apmeklētājiem ir pienākums ievērot izvietotās brīdinājuma, rīkojuma vai aizlieguma zīmes, ja tādas ir izvietotas;
3.19. tirdzniecības centra apmeklētājiem ir pienākums ievērot valstī noteiktās higiēnas un pretpandēmiskā režīma prasības, tostarp par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, ja tādas ir noteiktas.
3.20. Tirdzniecības centra strūklakas apmales izmantošana sēdēšanai ir atļauta apmeklētājiem un klientiem, bet nav paredzēta personām, kas uzturas tirdzniecības centra telpās, lai veiktu saimniecisko darbību (tai skaitā, bet ne tikai – kurjerdienests, kas gaida pasūtījumu, personas, kas vāc ziedojumus, un tamlīdzīgi).
3.21. Tirdzniecības centra koplietošanas platībā ir aizliegts pulcēties kopā vairāk par 3 saimnieciskās darbības veicējiem, t.i. kurjera dienesta (Wolt/Bolt) pārstāvjiem, ja pārstāvji nevar apliecināt, ka dotajā brīdī T/C platībā tiek veikta saimnieciskā darbība (pieņemts pasūtījums).

4. Tirdzniecības centra autostāvvieta
4.1. Tirdzniecības centra autostāvvietas lietošanas noteikumi ir izvietoti autostāvvietā un ir saistoši visiem autostāvvietas apmeklētājiem un lietotājiem.
4.2. Tirdzniecības centra autostāvvieta ir maksas stāvvieta, apmaksa par stāvvietu ir jāveic saskaņā ar autostāvvietā izvietoto cenrādi.
4.3. Ir aizliegts novietot automašīnas un motociklus tam neparedzētās vietās, neievērot ceļu satiksmes zīmes, norādes un marķējumus.
4.4. Gājējiem ir aizliegts izmantot tirdzniecības centra iebrauktuvi un/vai izbrauktuvi no autostāvvietas, kas paredzēta automašīnām, motocikliem un citiem pārvietošanās līdzekļu veidiem. Gājējiem, lai iekļūtu un/vai izkļūtu no autostāvvietas, ir jāizmanto lifti vai kāpnes.
4.5. Velosipēdu, elektroskrejriteņu un citu pārvietošanās līdzekļu vadītājiem ir pienākums ievērot autostāvvietas lietošanas noteikumus un stāvvietā izvietotās ceļu satiksmes zīmes un norādes, t.sk. iebrauktuves un izbrauktuves virziena norādes.
4.6. Tirdzniecības centra administrācijai un autostāvvietas pārvaldītājam ir tiesības mainīt autostāvvietas cenrādi un lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Filmēšana un fotografēšana Galleria Riga telpās, uz jumta terases 8. stāvā, pieguļošajā teritorijā un autostāvvietā
5.1. Ir aizliegts veikt gan nekomerciāliem, gan komerciāliem nolūkiem un projektiem paredzētu filmēšanu un/vai fotografēšanu, tai skaitā ar dronu, bez rakstiska saskaņojuma un atļaujas saņemšanas no Galleria Riga administrācijas.

6. Komerciāla rakstura, ziedojumu vākšanas un citas aktivitātes Galleria Riga telpās, uz jumta terases 8. stāvā, autostāvvietā un pieguļošajā teritorijā
6.1. Ir aizliegts reklamēt, izplatīt un pārdot jebkāda veida preci vai pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad tas ir rakstiski saskaņots ar tirdzniecības centra administrāciju un ir saņemta rakstiska atļauja īstenot iepriekšminētās aktivitātes administrācijas noteiktā laika periodā.
6.2. Ir aizliegts veikt jebkāda veida ziedojumu vākšanu un brīvprātīgo darbu, izņemot gadījumus, kad tas ir rakstiski saskaņots ar tirdzniecības centra administrāciju un ir saņemta rakstiska atļauja īstenot iepriekšminētās aktivitātes administrācijas noteiktā laika periodā.
6.3. Ir aizliegts veikt politisku un jebkāda cita veida aģitāciju, organizēt un īstenot jebkāda veida privātus un publiskus pasākumus un/vai masveida pulcēšanos, lai īstenotu iepriekšminētās, bet ne tikai, aktivitātes.

7. Galleria Riga jumta terases 8. stāvā:
7.1. smēķēšana apmeklētājiem ir atļauta tikai tam paredzētā vietā;
7.2. apmeklētājiem ir aizliegts uzturēties norobežotajās zonās, kā arī uz vai aiz terases perimetra norobežojuma (stiklots norobežojums);
7.3. nepilngadīgu personu atrašanās uz jumta terases ir to pavadošo personu vai pilnvaroto pārstāvju atbildība;
7.4. saskaņā ar Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 80 nepilngadīgām personām līdz 16 gadu vecumam pēc plkst. 22.00 uz jumta terases bez vecāku vai pilnvaroto pārstāvju pavadības atrasties ir aizliegts.

8. Tirdzniecības centrā ir atļauts:
8.1. ienākt tirdzniecības centra koplietošanas platībās ar dzīvnieku tikai tad, ja tas ir pavadā un kopā ar savu saimnieku; katrs tirdzniecības centra nomnieks (veikals un/vai pakalpojuma sniedzējs) pats nosaka, vai tā telpās drīkst ienākt un atrasties ar dzīvniekiem pavadā;
8.2. cauri tirdzniecības centra ieejai no Blaumaņa ielas uz Dzirnavu ielu vai pretējā virzienā stumjot blakus velosipēdu vai skrejriteni, ir atļauts šķērsot tirdzniecības centra pirmo stāvu.

9. Tirdzniecības centrs Galleria Riga neuzņemas atbildību par:
9.1. telpās, autostāvvietā, uz jumta terases un pieguļošajā teritorijā bez uzraudzības atstātām lietām un priekšmetiem;
9.2. telpās, autostāvvietā, uz jumta terases un pieguļošajā teritorijā atstātiem jebkāda veida pārvietošanās līdzekļiem.
9.3. tirdzniecības centra apsardzei ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārvietot bez uzraudzības atstātus transportlīdzekļus, ja tie bojā īpašumu vai traucē tirdzniecības centra darbībai, tai skaitā drošu un bez šķēršļiem pārvietošanos tirdzniecības centra apmeklētājiem.
9.4. tirdzniecības centra apsardzei ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārbaudīt un/vai pārvietot vai utilizēt bez uzraudzības atstātus priekšmetus (kā piemēram, bet ne tikai tādi priekšmeti, kas var tikt uzskatīti par sprādzienbīstamiem), ja tie bojā īpašumu vai traucē tirdzniecības centra darbībai, tai skaitā apmeklētājiem.

10. Ārkārtējās situācijās:
10.1. ir nekavējoties jāatstāj tirdzniecības centra telpas, autostāvvietu un jumta terasi, ja tiek atskaņots evakuācijas paziņojums un/vai atskan ugunsgrēka trauksmes sirēna;
10.2. ir jāseko apsardzes dienesta, valsts dienestu darbinieku norādījumiem un administrācijas norādījumiem un jāievēro tos;
10.3. ārkārtējās situācijās ir aizliegts izmantot liftus un eskalatorus, evakuācija jāveic, tikai izmantojot kāpnes, sekojot evakuācijas izeju marķējumam.
10.4. ārkārtējās situācijās administrācijai, bez iepriekšējas klientu un apmeklētāju brīdināšanas, ir tiesības uz laiku slēgt tirdzniecības centru vai tā daļu - avārijas gadījumos, vai arī gadījumos, kad pastāv jebkādi draudi apmeklētāju un ēkas drošībai. Administrācijai ir tiesības pieņemt šādu lēmumu vienpersoniski vai saskaņā ar valsts dienestu darbinieku norādījumiem vai/un pieprasījumu. Šādos gadījumos klientiem un apmeklētājiem nav tiesību prasīt tirdzniecības centram atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies ārkārtēju situāciju novēršanas un ēkas īslaicīgas vai ilglaicīgas slēgšanas gadījumā.

11. Kontaktinformācija:

Galleria Riga administrācija:
Tālrunis: +371 6230 2131 (darbdienās plkst. 9.00–18.00)
E-pasts: galleriariga@galleriariga.lv

Galleria Riga apsardzes dienests, Tālrunis: 25408975

Vienotais ārkārtas palīdzības dienests, Tālrunis: 112

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Tālrunis: 113